Весь сайт
Chinese
English
Mongolian
Для слабовидящих

Дорнод Сибирийн Улсын Соёлын Дээд Сургууль

«ДорнодСибирийнУлсынСоёлынДээдСургууль» (ДСУСДС) ДээдболовсролынХолбооныулсынтөсвийнболовсролынбайгууллагань 1960 ондбайгуулагдажтусулсынсоёлын 3 дахьдээдсургуульболжээ. Биднийдээдсургуульөнөөдөр

 • соёл, урлагийнсалбартболовсонхүчинбэлтгэхчиглэлээрОросынзүүнхэсэгторшихболовсрол, инновацийнтэргүүлэхцогцолборюм;
 • Ази-Номхондалайнбүснутгийнорнуудтайсудалгаашинжилгээ, бүтээлчүйлажиллагааны хил дамнасантөв.

ДСУСДСнь IOV (ЮНЕСКО)-ийнжинхэнэбилиг зүйхамгаалах, хөгжүүлэхолонулсынбайгууллагынгишүүн, Олонулсынмузейнсудлалын хүрээлэнгийнАзи-Номхондалайн бүс нутгийнорнуудын бүс нутгийнхоорондынмузейнсудлаачдынхолбооны (АСПАК) / Олонулсынмузейнзөвлөлийнгишүүн (ЮНЕСКО) ICOM-ICOFOM-ASPAC. 2010 ондЕвропынчанарынбайгууллагаасОлонулсынгэрчилгээавсан.

Дээдсургуульд бол мэргэжилтнүүдийгбэлтгэхчиглэлээрхангалттайхүчинчадал ба орчинүеийнасуудлуудыгшийдвэрлэхчадавхитайбөгөөддээдсургуулийнчиглэлийн хүрээндшинжлэхухаанысудалгаа болон бүтээлчажлыгхийжгүйцэтгэхчадвартайшинжлэхухааны ба сурганхүмүүжлийнмэргэшсэнбагтай. Тусдээдсургуульднь бүс нутгийн түүх, угсаатан зүйнсудлал, соёлынсудлал, нийгмийн гүн ухаан, нийгэмсудлал, хэлшинжлэл, урлагсудлалынсалбарыннэртэйэрдэмтэд, ЗХУ, ОХУ-ынардын жүжигчид, ОХУ, БНБУ-ынурлагийнгавьяат зүтгэлтэн, ОХУ, БНБУ-ынсоёлынгавьяатажилтнуудажилладаг. Оюутнуудынбэлтгэлсургалтыгсуурьболовсролтой 196 багшхийдэг. Тэднийдунд 36 шинжлэхухааны доктор, профессор, 73 Ph.D., дэд профессор; 72 ажилтаннь ОХУ болон БН БуриадУлсын хүндэтцолтойюм.

Дээдсургуулийнбүтэцэд 4 факультет, 22 тэнхим, эчнээн сурах болон нэмэлтболовсролынтөв, гадаадыниргэдийгсурганбэлтгэх, шалгалтавахтөв, боловсроларгазүйнхэлтэс, өндөрмэргэшилтэйболовсонхүчинбэлтгэхгазар, диссертацихамгаалахзөвлөл, ДорнодСибирийнардуудынугсаатанзүй ба билиг зүйнэрдэмшинжилгээнийлаборатори, бүс нутагхоорондын, олонулсынхарилцааныхэлтэс, концерт театрын төв «Феникс», хэвлэлмэдээллийнтөв, сэтгэлзүйнтөв, ардын хөгжим бүжгийнчуулга «Сибирский сувенир», оюутны театр, концертыннайрал хөгжим (оркеструуд), уран бүтээл, боловсролынлабораторууд, оюутнысанаачлага, эрдэмшинжилгээнийхөдөлгөөний төв, ажлынбайролгох, ажилмэргэжлийнчигбаримжаанытөв, мэдээллийнтехнологийнтөв, хэвлэлийнцогцолбор, шинжлэхухааныномын сан, оюутныгуанз, оюутныхотхон, Байгалнуурынэрэгдээроршдог «Ослик» амралтынбаазордог.

Их сургуулийнэрдэмшинжилгээнийсудалгаа, бүтээлчүйлажиллагааньболовсролынүйлявцынсалшгүйнэгхэсэгбөгөөдөндөрмэргэшсэнболовсонхүчээрхангаж, санхүүгийннэмэлтарга татах боломжийголгодог. Туссургуульнь «ДорнодСибирийнсоёлурлаг», «Бүснутгийннийгэм, соёл, боловсролынорчинньхүний ​​чадавхийгхөгжүүлэххүчинзүйл» хэмээннэрлэсэнсудалгаанысэдвийгамжилттайхэрэгжүүлжбайна. Тусдээдсургуульньмэдлэгийгбодитпрактиктшилжүүлэхзамаарбүснутаг, ОХУ-ыноюунухаан, нийгэм, эдийнзасаг, соёл, угсаатныхөгжилдхувьнэмрээоруулдаг.

ДСУСДСньуртхугацааныдоторПольш, Казахстан, Кыргызстан, Монгол Улс, ХятадУлс, ӨмнөдСолонгос, бусадорнуудынсоёл, шинжлэхухаан болон боловсролынбайгууллагуудтайүрбүтээлтэйхамтранажилладаг. Хамтынажиллагааныгэрээхэлэлцээрүүдийнхүрээндбүтээлч, шинжлэхухааныхамтарсанүйлажиллагаазохионбайгуулж, гадаадыниргэдийгсургаж, оюутнысолилцооявагдана. Шинэтүншнартайболох болон хамтынажиллагаанышинэхэлбэрүүдийгэрэлхийлэхажилбайнгаявагддаг.

Гадаадад болон ОХУ-ынолонбүснутагттуссургуулийн 30,000 гаруйтөгсөгчажилладагюм.

ӨнөөдөрДорнодСибирийнУлсынСоёлынДээдСургуульдбүх мэргэжлээрсуралцаж буй 2000 орчимоюутнуудаас 60 гадаадоюутан. Хятад, ӨмнөдСолонгос, Монгол, Тусгаартогтносонорнуудынхамтыннөхөрлөлийнорнуудаасиргэдсуралцажбайна.

Манай их сургуульд, ялангуяаАзи-Номхондалайнбүснутгийнорнуудынболовсролэзэмшиххүсэлтэйоюутнуудынтоо жил бүрөсчбайна. Гадаадыниргэд бакалавр, магистр, аспирантур зэрэгбүхшатнысургалтадхамрагдажболовсролэзэмшинэ. Хамгийнихээрсонирхолтатсаннь «Бүжгийнурлаг», «Хөгжим, хөгжмийнзэвсэгийнурлаг», «Ярууурлаг», «Ардын уран сайхнысоёл», «Дууныурлаг» гэсэндараахбэлтгэлийнчиглэлүүд юм.

Тусдээдсургуульдээдболовсролэзэмшихболовсролынхөтөлбөр (бакалавр, специалитет (5жилийнсургалттай), магистрынсургалт, аспирантур) болон мэргэжлийннэмэлтболовсролыгхэрэгжүүлдэг.

Бэлтгэлийнчиглэл үү д:

 • Бакалаврынсургалт:
 • Аялалжуулчлал
 • Урлагийнонолба түүх
 • Соёлсудлал
 • Ардын уран сайхнысоёл
 • Нийгэмсоёлынүйлажиллагаа
 • Музейнсудлал, соёлбабайгалийнөвийн объектуудийг хамгаалах
 • Театрынтоглолт,наадмыннайруулга
 • Номын сан, мэдээллийнүйлажиллагаа
 • Бүжгийнурлаг
 • Эстрадынхөгжмийнурлаг
 • Хөгжим, хөгжмийнзэвсэгийнурлаг
 • Дууныурлаг
 • Ардындууныурлаг
 • Хөгжмийнудирдаач
 • Хөгжимсудлал, хөгжимхавсаргаурлаг
 • Дизайн
 • Чимэглэхурлагбаардынгарурлал

5 жилийнсургалттаймэргэжилтнийгбэлтгэх:

 • Соёлын болонконцертынолоннийтийгхамарсанү йлажиллагааныдуунынайруулга
 • Уран зохиолынбүтээл
 • Хөгжмийнзохиомж

Магистрынсургалт:

 • Ярууурлаг
 • Соёлсудлал
 • Ардын уран сайхныурлаг
 • Нийгэмсоёлынүйлажиллагаа
 • Музейнсудлал, соёлбабайгалийнөвийн объектуудийг хамгаалах
 • Номын сан, мэдээллийнүйлажиллагаа
 • ДСУСДСньгадаадыниргэдэдоросхэлнийдамжаанд сурах бөгөөд их сургуульдэлсэжорохбэлтгэлийнхөтөлбөрүүдээрсуралцахболомжолгодог.

Их сургуульдэлсэххөтөлбөртхамрагдахбичигбаримт:

 • элсэжорох хүсэлтэйөргөдөл;
 • хуульёсныболгосон / apostell-тэй (шаардлагатай бол) боловсролынгэрчилгээхавсралттайнь;
 • паспорт болон визийнхуулбар.

Их сургуулийнөмнөхсургалтынхөтөлбөрийнүргэлжлэххугацаа 1 жил.

2018/2019 оны хичээлийнжилийн төлбөрнь 190.000 рубль.

Бүх элсэгчид ОХУ-ынЗасгийнгазрынолгож буй суралцах квот (буцалтгүйтусламж)-ндөргөдөл өгөхболомжтой.

Бүх мэдээллийгцахимсайтаасүзнэүү: RUSSIA.STUDY ( http://russia.study)

ӨргөдөлбөглөхдөөДорнодСибирийнУлсынСоёлынДээдСургуульд сурах хүслээтодорхойлжбичиххэрэгтэй.

Квотын (төслийн) хүрээнд төлбөргүй суралцахсонгоншалгаруулахөрсөлдөөнддэлхийнулсорнуудадРоссотрудничество-ийнтөлөөлөгчийнгазруудзохионбайгуулдаг. ХэрэвТаныоршинсуугааулсадРоссотрудничество-ийнтөлөөлөгчийнгазарбайхгүй бол сонгоншалгаруулахөрсөлдөөнийг ОХУ-ынЭлчинсайдыняам (консулынгазар) зохионбайгуулна.

Сонгоншалгаруулалтынявуулагдаххэлбэр, хугацаатодруулахэсвэлсонгоншалгаруулахжурмынталаарасуултасуухынтулдРоссотрудничество-ийнтөлөөлөгчийнгазарбуюуТанайулсадсуугаа ОХУ-ындипломатынтөлөөлөгчийнгазартайхолбоо барина уу.

ДСУСДС-дсуралцаххүсэлтэйхүмүүс 6 сарын 30-ны өмнөурилгахийхийнтулөргөдөл-анкет, паспортныхуулбартайгаа vsgaki-omms@mail.ru гэсэн и-мэйлхаягаарилгээхёстой. Паспорт ньсургалтын виз мэдүүлэхээсэхлэндоод тал нь 18 сарынхугацаандхүчинтэйбайхёстой.

Гадаадаасирсэноюутан болон сонсогчдыгоюутныбайрандбайрлуулахболомжтой. Гадаадоюутнууд 2-3 хүнтэйөрөөндамьдардаг. Оюутныбайртусхичээлийнбайрнаасойролцоооршдог.

Холбообарихмэдээлэл:

Хаяг: 670031, УлаанҮдхот, Терешковагийнгудамж, 1тоот, ДорнодСибирийнУлсынСоёлынДээдСургууль.

Сурган хүмүүжүүлэхажилэрхэлдэгдэдзахирлынүүрэггүйцэтгэгч: uvr@vsgaki.ru

Элсэлтийнкомисс: (8-3012) 23-24-14, vsgaki-dpo@mail.ru

Бүс нутагхоорондын, олонулсынхарилцааныхэлтэс: vsgaki-omms@mail.ru